Gegevensbeschermimg

De privacyverklaring van de G+H Group is gebaseerd op de begripsbepalingen die door de regelgevende autoriteiten voor de Europese richtlijnen en verordeningen bij het vaststellen van de algemene verordening gegevensbescherming zijn gebruikt. Onze privacyverklaring dient zowel voor het publiek alsook voor onze klanten en handelspartners gemakkelijk leesbaar en goed te begrijpen te zijn. Om dit te garanderen, willen wij graag eerst de gebruikte begrippen verklaren.

Wij gebruiken in deze privacyverklaring onder andere de volgende begrippen:

 • a)    persoonsgegevens

Persoonsgegevens omvatten alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna ”betrokkene”). Als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een naam, een identificatienummer, adresgegevens, een online identificatie of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

 • b)    betrokkene

De betrokkene is iedere geïdentificeerde of identificeerbare persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door degene die verantwoordelijk is voor de verwerking.

 • c)    verwerking

Verwerking is iedere met of zonder behulp van een automatisch proces uitgevoerde procedure of reeks procedures in samenhang met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, het registreren, het organiseren, het ordenen, het aanpassen of wijzigen, het uitlezen, het opvragen, het gebruik, openbaarmaking door middel van overdracht, verspreiding of een andere vorm van toelevering, uitrichting of koppeling, het beperken, het verwijderen of het vernietigen.

 • d)    beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het kenmerken van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 • e)    profiling

Profiling is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, waarbij deze persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten die betrekking hebben op een natuurlijke persoon te beoordelen, met name om aspecten m.b.t. prestatie, economische positie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsing van deze natuurlijke persoon te analyseren of voorspellen.

 • f)     pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een manier waarop de persoonsgegevens zonder het raadplegen van aanvullende informatie niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegekend, voor zover deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en technische en organisatorische maatregelen ontbreken die garanderen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare persoon kunnen worden toegekend.

 • g)    verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke

De verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit of andere instantie die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen van het verwerken van persoonsgegevens. Indien de doeleinden en middelen van deze verwerking wettelijk zijn toegestaan door het Unierecht of het Recht van de Lidstaten, kan de verantwoordelijke en/of kunnen de bepaalde criteria van zijn/haar benoeming volgens het Unierecht of het Recht van de Lidstaten worden bepaald.

 • h)    verwerker

De verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie, die persoonsgegevens in opdracht van de verantwoordelijke verwerkt.

 • i)      ontvanger

De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie, waar persoonsgegevens aan worden geopenbaard, ongeacht of het hierbij derden betreft of niet. Autoriteiten die binnen het kader van een bepaalde onderzoeksopdracht volgens het Unierecht of het Recht van de Lidstaten mogelijkerwijs persoonsgegevens ontvangen, gelden echter niet als ontvangers.

 • j)      derden

Derden zijn natuurlijke of rechtspersonen, autoriteiten, instellingen of andere instanties die onder de onmiddellijke verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de verwerker bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

 • k)    toestemming

Toestemming is iedere voor de betrokkene vrijwillig voor het betreffende geval op geïnformeerde wijze en niet mis te verstaan verklaarde bereidheid in de vorm van een verklaring of een andere eenduidige bevestigende handeling, waarmee de betrokkene aangeeft dat hij/zij met de verwerking van de betreffende persoonsgegevens akkoord gaat.

Verantwoordelijke in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming, overige in de Lidstaten van de Europese Unie geldende wetten voor gegevensbescherming en andere bepalingen met een gegevens beschermend karakter is:

G+H ISOLIERUNG GmbH
Industriestraße 19 A
67063 Ludwigshafen
Tel.: +49 621 502-125
Fax: +49 621 502-599
E-mail: info@guh-group.com  

G+H Schallschutz GmbH
Industriestraße 19 A
67063 Ludwigshafen
Tel.: +49 621 502-125
Fax: +49 621 502-593
E-mail: info-noise-control@guh-group.com  

G+H Building Services GmbH
Industriestraße 19a
67063 Ludwigshafen am Rhein
Tel.: +49 89 31886-100
E-Mail: building.services@guh-gruppe.de

Isolierungen Leipzig GmbH
Hohmannstr. 7c
04129 Leipzig
Tel.: +49 341 5660 300
Fax: +49 341 5660 500
E-mail: info@isolierungen-leipzig.de  

Wrede & Niedecken GmbH
Peter-Henlein-Str. 4
50389 Wesseling
Tel.: +49 2232 1801-0
Fax: +49 2232 1801-68
E-mail: info@wrede-niedecken.de  

G+H Akoestiek b.v.
Bruistensingel 220
5232 AD s’Hertogenbosch
Tel.: +31 416 347054
Fax: +31 416 347949
E-mail: info@ghakoestiek.com  

G+H Montage N.V.
Antwerpsebaan 26 (Haven 712)
2040 Antwerpen – Stabroek
Tel.: +32 3 568 60 17
Fax: +32 3 568 17 46
E-mail: info@ghmontage.be 

G+H Insulation India Pvt. Ltd.
(Formerly Known as G+H Liz India Private Limited)
A” Wing, 502, Citipoint,
Andheri-Kurla Road,
J B Nagar, Andheri (East),
Mumbai 400 059, India.
Tel.: +91 22 4074 4719
Email: info@gnhind.com

Postadres en contact: 

c/o G+H Group
Janderstraße 5
68199 Mannheim
Tel.: +49 621 502-125
Fax: +49 621 502-599
E-mail: info@guh-group.com

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming:

Functionaris voor gegevensbescherming

G+H ISOLIERUNG GmbH
Janderstraße 5
68199 Mannheim
E-mail: datenschutz@guh-gruppe.de

Elke betrokkene kan te allen tijde bij vragen en opmerkingen m.b.t. gegevensbescherming rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

De webpagina’s van de G+H Group maken gebruik van Cookies. Cookies zijn tekstbestanden, die via een internetbrowser op een computersystem worden geplaatst en opgeslagen.

Tal van websites en servers maken gebruik van Cookies. Veel Cookies bevatten een zogeheten Cookie-ID. Een Cookie-ID is een unieke identificatie van het Cookie. Deze bestaat uit een reeks tekens, waardoor webpagina’s en servers kunnen worden toegekend aan een concrete internetbrowser door het Cookie op te slaan. Dit maakt het mogelijk voor de bezochte websites en servers om de individuele browser van de betrokkene te onderscheiden van andere internetbrowsers die andere Cookies bevatten. Een bepaalde internetbrowser kan door middel van de unieke Cookie-ID worden herkend en geïdentificeerd.

Door gebruik te maken van Cookies kan de G+H Group gebruiksvriendelijkere diensten beschikbaar stellen voor de gebruikers, die zonder gebruik van Cookies niet mogelijk zouden zijn geweest.

Door middel van een Cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd voor de gebruiker. Zoals reeds vermeld, maken Cookies het ons mogelijk bezoekers aan onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is het gebruik van onze website gemakkelijk te maken voor de gebruikers. De gebruiker van een website die gebruikmaakt van Cookies hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website opnieuw zijn of haar toegangsgegevens in te voeren: dat wordt gedaan door de website zelf en door het op het computersysteem van de gebruiker opgeslagen Cookie. Nog een voorbeeld is het Cookie van een winkelmandje in een onlinewinkel. De onlinewinkel onthoudt de artikelen die een klant in het virtuele winkelmandje heeft gelegd door middel van een Cookie.

De betrokkene kan het plaatsen van Cookies door onze website te allen tijde door middel van de betreffende instellingen van de gebruikte internetbrowser verhinderen en zodoende het plaatsen van Cookies ook permanent tegengaan. Verder kunnen reeds geplaatste Cookies te allen tijde via een internetbrowser of een ander softwareprogramma worden verwijderd. Dat is in alle gebruikelijke internetbrowsers mogelijk. Als de betrokkene het plaatsen van Cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kan het zijn dat niet alle functies van onze website volledig beschikbaar zijn.

De webpagina’s van de G+H Group verzamelen elke keer dat de website wordt opgeroepen door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem een reeks algemene gegevens en informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server en kunnen zijn: (1) gebruikte browsertypen en -versies, (2) het door het toegang vragende systeem gebruikte besturingssysteem, (3) de website vanaf waar een toegang vragend systeem op onze website geraakt (zogeheten referrer), (4) de subpagina’s, die via een toegang vragend systeem naar onze website worden gestuurd, (5) de datum en de tijd van de toegang op de website, (6) een internet-protocol-adres (IP-adres), (7) de internet-service-provider van het toegang vragend systeem en (8) overige vergelijkbare gegevens en informatie die dienen voor het afweren van aanvallen op onze informatietechnologische systemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie zorgt de G+H Group ervoor dat deze niet terug te leiden zijn naar de betrokkene. Deze informatie hebben wij vooral nodig om (1) de inhoud van onze website correct over te brengen, (2) de inhoud van onze website en de promotie ervan te optimaliseren, (3) permanente goede functionering van onze informatietechnologische systemen en de techniek van onze website te garanderen, en (4) om voor strafrechtelijke instanties in geval van een cyberaanval de voor strafrechtelijk vervolging benodigde informatie beschikbaar te stellen. Deze op anonieme wijze verzamelde gegevens en informatie worden door de G+H Group daarom aan de ene kant statistisch gebruikt, maar ook met het doel om de gegevensbescherming en gegevensveiligheid in onze ondernemingen te verhogen, om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkten persoonsgegevens zeker te kunnen stellen. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk van alle door een betrokkene aangegeven persoonsgegevens opgeslagen.

De betrokkene heeft de mogelijkheid zich te registreren op de website van de voor de verwerking verantwoordelijke door opgave van de persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens daarbij aan de voor de verwerking verantwoordelijke worden overgedragen, hangt af van het betreffende invoerscherm, bijv. voor het downloadprogramma SISO-, dat voor de registratie wordt gebruikt. Daarvoor wordt bijvoorbeeld in het backend van het downloadproces naar het programma SISO opgeslagen om als gebruiker de soepele toegang tot de betreffende softwareversies te garanderen en misbruik van wachtwoorden te kunnen herkennen.

De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik bij de voor de verwerking verantwoordelijke en voor eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De voor de verwerking verantwoordelijke kan opdracht geven tot overdracht van de persoonsgegevens aan een of meerdere verwerkers, bijvoorbeeld een koeriersdienst, die de persoonsgegevens eveneens uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt; deze doeleinden kunnen toegerekend worden aan de voor de verwerking verantwoordelijke.

Door registratie op de website van de voor verwerking verantwoordelijke worden verder het door de internet-service-provider (ISP) van de betrokkene opgegeven IP-adres, de datum en de tijd van de registratie opgeslagen. Deze gegevens worden zodanig opgeslagen, dat alleen zo misbruik van onze diensten kan worden verhinderd en deze gegevens het indien nodig mogelijk maken dat strafbare feiten kunnen worden opgehelderd. In zoverre is het opslaan van deze gegevens noodzakelijk voor bescherming van de voor de verwerking verantwoordelijke. Deze gegevens worden principieel niet doorgegeven aan derden, voor zover er geen wettelijke verplichting tot overdracht bestaat of overdracht niet dient voor het vervolgen van strafbare feiten.

De registratie van de betrokkene onder vrijwillige opgave van persoonsgegevens dient ervoor dat de voor de verwerking verantwoordelijke de betrokkene inhoud of diensten aan kan bieden die op basis van de aard van de kwestie alleen kunnen worden aangeboden aan geregistreerde personen. Het staat geregistreerde personen vrij om de bij de registratie verstrekte persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen of volledig uit het gegevensbestand van de voor de verwerking verantwoordelijke te laten verwijderen.

De voor de verwerking verantwoordelijke geeft elke betrokkene te allen tijde op aanvraag informatie over welke persoonsgegevens van de betrokkene zijn opgeslagen. Verder corrigeert of verwijdert de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens op wens of aanwijzing van de betrokkene, voor zover hier geen wettelijke opslagverplichtingen tegenover staan. Een in deze privacyverklaring bij naam genoemde functionaris voor gegevensbescherming en alle medewerkers van de voor de verwerking verantwoordelijke staan de betrokkene in deze samenhang als contactpersoon ter beschikking.

De website van de G+H Group bevat op basis van wettelijke voorschriften informatie die een snelle elektronische contactopname met onze onderneming, evenals directe communicatie met ons, mogelijk maken. Dit is met inbegrip van een algemeen adres van de zogeheten elektronische post (e-mailadres). Voor zover een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de voor de verwerking verantwoordelijke, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke, op vrijwillige basis door de betrokkene aan de voor de verwerking verantwoordelijke verstrekte persoonsgegevens worden ten behoeve van de verwerking of voor contactopname met de betrokkene opgeslagen. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven.

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens van de betrokkene en slaat deze alleen op gedurende de periode die noodzakelijk is voor het bereiken van het opslagdoel, of voor zover dit door de autoriteit die de Europese richtlijnen en verordeningen heeft uitgegeven of door een andere wetgever is vermeld in wetten of voorschriften waar de voor de verwerking verantwoordelijke zich aan moet houden.

Komt een opslag doel te vervallen of loopt een door een autoriteit voor Europese richtlijnen verordeningen of een andere verantwoordelijke wetgever voorgeschreven opslagtermijn af, dan worden de persoonsgegevens routinematig en conform de wettelijke voorschriften vergrendeld en verwijderd.

 • a)    Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het door de autoriteit van Europese richtlijnen en verordeningen gegarandeerde recht van de voor de verwerking verantwoordelijke een bevestiging daarvan te krijgen of de betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene zich wil beroepen op dit recht op bevestiging kan hij of zij zich te allen tijde wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke.

 • b)    Recht op informatie

Elke door de verwerking van persoonsgegevens betrokkene heeft het door de autoriteit voor Europese richtlijnen en verordeningen gegarandeerde recht te allen tijde informatie van de voor de verwerking verantwoordelijke te ontvangen over de bij zijn of haar persoon horende opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze informatie. Verder staat de autoriteit voor Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene informatie over de volgende zaken toe:

 • de verwerkingsdoelen
 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens bekend zijn gemaakt of nog bekend gemaakt zullen worden, met name als het gaat om ontvangers in derde landen of bij internationale organisaties
 • indien mogelijk de geplande termijn waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het vaststellen van deze termijn
 • het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van de betreffende persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht op inspraak betreffende deze verwerking
 • het bestaan van een recht op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit
 • indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden opgevraagd: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
 • het bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces inclusief profiling conform artikel 22 paragraaf 1 en 4 van de algemene verordening gegevensbescherming — tenminste in deze gevallen — uitgebreide informatie over de gebruikte logica, evenals de draagwijdte en de nagestreefde uitwerkingen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

Verder heeft de betrokkene het recht informatie te ontvangen over of de persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie worden doorgegeven. Voor zover dit het geval is, heeft de betrokkene bovendien het recht informatie over de passende garanties in samenhang met deze overdracht te ontvangen.

Indien een betrokkene een beroep wilt doen op dit recht op informatie, dan kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming of een andere medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke.

 • c)    Recht op rectificatie

Elke door de verwerking van persoonsgegevens betrokkene heeft het door de autoriteit van Europese richtlijnen en verordeningen gegarandeerde recht om onmiddellijke rectificatie van de op hem of haar betrokken onjuiste persoonsgegeven te verlangen. Verder heeft de betrokkene het recht, met inachtneming van de doelen van de verwerking, de voltooiing van onvolledige persoonsgegevens te verlangen, ook door middel van een aanvullende verklaring.

Indien een betrokkene een beroep wilt doen op dit recht op rectificatie, dan kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming of een andere medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke.

 • d)    Recht op verwijdering (recht om te worden vergeten)

Elke door de verwerking van persoonsgegevens betrokkene heeft het door de autoriteit van Europese richtlijnen en verordeningen gegarandeerde recht om van de verantwoordelijke te verlangen dat de op hem of haar betrekking hebben persoonsgegevens per direct worden verwijderd, voor zover het om een van de volgende redenen gaat en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:

 • De persoonsgegevens zijn voor dergelijke doeleinden verzameld of op een andere manier verwerkt waarvoor zij niet meer noodzakelijk zijn.
 • De betrokkene herroept zijn of haar goedkeuring, waarop de verwerking conform art. 6 paragraaf 1 letter a van de algemene verordening gegevensbescherming, of art. 9 paragraaf 2 letter a van de algemene verordening gegevensbescherming steunt, en er bestaat geen wettelijke basis voor de verwerking.
 • De betrokkene maakt conform art. 21 paragraaf 1 van de algemene verordening gegevensbescherming bezwaar tegen de verwerking en er bestaan geen voorrang hebbende rechtmatige redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt conform art. 21 paragraaf 2 van de algemene verordening gegevensbescherming bezwaar tegen de verwerking.
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Het verwijderen van de persoonsgegevens is voor het nakomen van een wettelijke verplichting volgens het Unierecht of het recht van de Lidstaten noodzakelijk, waar de verantwoordelijke zich aan dient te houden.
 • De persoonsgegevens zijn met betrekking tot de aangeboden van de informatiemaatschappij conform art. 8 paragraaf 1 van de algemene verordening gegevensbescherming verzameld.

Voor zover een van de hierboven genoemde redenen van toepassing is en een betrokkene de verwijdering van persoonsgegevens die bij de G+H Group zijn opgeslagen wenst, dan kan hij of zij hiervoor te allen tijde contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming of een andere medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke. De functionaris gegevensbescherming van de G+H Group of een andere medewerker zal ervoor zorgen dat er per direct gehoor wordt gegeven aan de wens tot het verwijderen van de persoonsgegevens.

Indien de persoonsgegevens door de G+H Group openbaar zijn gemaakt en de betreffende onderneming als verantwoordelijke conform art. 17 paragraaf 1 van de algemene verordening gegevensbescherming verplicht is om de persoonsgegevens te verwijderen, dan treft de G+H Group, met inachtneming van de beschikbare technologie en de kosten voor de uitvoering, gepaste maatregelen, ook van technische aard, om andere voor de gegevensverwerking verantwoordelijken die de opengebaar gemaakte persoonsgegevens verwerken erover te informeren dat de betrokkene verlangt heeft van deze andere voor de gegevens verwerking verantwoordelijken dat verschillende links naar deze persoonsgegevens of van kopieën of replicaties van de persoonsgegevens worden verwijderd, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is. De functionaris gegevensbescherming van de G+H Group of een andere medeweker zal in afzonderlijke gevallen voor de noodzakelijke maatregelen zorgen.

 • e)    Recht op beperking van de verwerking

Elke door de verwerking van persoonsgegevens betrokkene heeft het door de autoriteit van Europese richtlijnen en verordeningen gegarandeerde recht om van de verantwoordelijke beperking van de verwerking te verlangen indien daar een van de volgende redenen voor bestaat:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, en wel voor een termijn die het de verantwoordelijke mogelijk maakt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
 • De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene wijst verwijdering van de persoonsgegevens af en verlangt in plaats daarvan de beperking van gebruik van de persoonsgegevens.
 • De verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens ten behoeve van de verwerking niet langer nodig, de betrokkene heeft ze echter nodig voor het geldend makend, het uitoefenen of het verdedigen van wettelijke aanspraken.
 • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking conform art. 21 paragraaf 1 van de algemene verordening gegevensbescherming en het staat nog niet vast of de rechtmatige redenen van de verantwoordelijke opwegen tegen die van de betrokkene.

Voor zover een van de hierboven genoemde voorwaarden bestaat en een betrokkene de beperking van persoonsgegevens die bij de G+H Group zijn opgeslagen wenst, kan hij of zij hiervoor te allen tijde contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming of een andere medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke. De functionaris gegevensbescherming van de G+H Group of een andere medewerker zal dan zorgen voor de beperking van de verwerking.

 • f)     Recht op gegevensportabiliteit

Elke door de verwerking van persoonsgegevens betrokkene heeft het door de autoriteit van Europese richtlijnen en verordeningen gegarandeerde recht om de op hem of haar betrekking hebbende persoonsgegevens, die door de betrokkene beschikbaar werden gesteld aan een verantwoordelijke, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Bovendien heeft hij/zij het recht deze gegevens aan andere verantwoordelijken door te geven, zonder belemmering van de verantwoordelijke waar de persoonsgegevens aan beschikbaar werden gesteld, voor zover de verwerking berust op de goedkeuring conform art. 6 paragraaf. 1 letter a van de algemene verordening gegevensbescherming of art. 9 paragraaf 2 letter a van de algemene verordening gegevensbescherming of op een contract conform art. 6 paragraaf 1 letter b van de algemene verordening gegevensbescherming, en de verwerking met behulp van geautomatiseerde procedures wordt uitgevoerd, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering voor een taak die in het algemeen belang ligt, welke aan de verantwoordelijke is overgedragen.

Verder heeft de betrokkene bij het uitoefenen van het recht op gegevensportabiliteit conform art. 20 paragraaf 1 van de algemene verordening gegevensbescherming er recht op dat de persoonsgegevens direct van een verantwoordelijk naar een andere verantwoordelijke worden overgedragen, voor zover dat technisch uitvoerbaar is en voor zover hiermee niet de rechten en vrijheden van andere personen in het gedrang komen.

Voor het geldend maken a het recht op gegevensportabiliteit kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met de door G+H Group aangestelde functionaris gegevensbescherming of een andere medewerker.

 • g)    Recht van bezwaar

Elke door de verwerking van persoonsgegevens betrokkene heeft het door de autoriteit van Europese richtlijnen en verordeningen gegarandeerde recht, om redenen die uit zijn of haar bijzondere situatie voortvloeien, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de op hem of haar betrekking hebbende persoonsgegevens die op basis van art. 6 paragraaf 1 letter e of f van de algemene verordening gegevensbescherming wordt uitgevoerd. Dit geldt ook voor op deze bepalingen steunend profiling.

De G+H Group verwerkt de persoonsgegevens in geval van een bezwaar niet meer, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking aantonen, die zwaarder wegen dat de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of indien de verwerking voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van een recht in rechten dient.

Indien de G+H Group persoonsgegevens verwerkt met het doel van directe promotie, dan heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens voor het doel van dergelijke promotie. Dat geldt ook voor profiling, voor zover dat in verbinding staat met dergelijke directe promotie. Indien de betrokkene tegenover de G+H Group bezwaar maakt tegen de verwerking voor het doel van directe promotie, dan zal de G+H Group de persoonsgegevens niet meer voor dit doel verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht, om redenen die voortvloeien uit zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de op hem of haar betrekking hebbende verwerking van persoonsgegevens die bij de G+H Group wegens wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of wegens statistische doeleinden conform at. 89 paragraaf 1 van de algemene verordening gegevensbescherming wordt uitgevoerd, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een taak voor het publieke belang.

Voor het uitoefenen van het recht van bezwaar kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van de G+H Group of een andere medewerker. Het staat de betrokkene verder vrij om, in samenhang met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht de richtlijn 2002/58/EG, zijn of haar recht van bezwaar uit te oefenen door middel van een geautomatiseerd proces, waarbij technische specificaties worden gebruikt.

 • h)    Geautomatiseerde beslissingen in afzonderlijke gevallen, inclusief profiling

Elke door de verwerking van persoonsgegevens betrokkene heeft het door de autoriteit van Europese richtlijnen en verordeningen gegarandeerde recht om niet te worden onderwerpen aan een uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking — inclusief profiling — berustende beslissing, waaraan voor hem of haar rechtsgevolgen zijn verbonden of hem/haar op vergelijkbare wijze in aanmerkelijke mate treft, voor zover de beslissing (1) niet voor het afsluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijk noodzakelijk is, of (2) op basis van wettelijke voorschriften van de Unie of de Lidstaten waar de verantwoordelijke zich aan moet houden is toegestaan en deze wettelijke voorschriften gepaste maatregelen voor behoud van de rechten en vrijheden en de gerechtigde belangen van de betrokkene bevat of (3) met nadrukkelijke toestemming van de betrokkene wordt genomen.

Indien de beslissing (1) noodzakelijk is voor het afsluiten of uitvoeren van een contact tussen de betrokkene en de verantwoordelijke, of (2) de beslissing wordt genomen met nadrukkelijke toestemming van de betrokkene, treft de G+H Group gepaste maatregelen om de rechten en vrijheden en ook de gerechtigde belangen van de betrokkene te beschermen, waarvoor tenminste het recht op ingrijpen door een persoon aan de kant van de verantwoordelijke bij verklaring van het eigen standpunt en op aanvechting van de beslissing geldt.

Indien de betrokkene zich wil beroepen op rechten met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen, dan kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming of een andere medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke.

 • i)      Recht op herroeping van een toestemming inzake gegevensbescherming

Elke door de verwerking van persoonsgegevens betrokkene heeft het door de autoriteit van Europese richtlijnen en verordeningen gegarandeerde recht om een toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde te herroepen.

Indien de betrokkene zich wil beroepen op het recht op herroeping van een goedkeuring, dan kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming of een andere medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke.

De voor de verwerking verantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten ten behoeve van de afhandeling van het sollicitatieproces. De verwerking kan ook elektronisch worden uitgevoerd. Dat is met name het geval als een sollicitant bepaalde sollicitatiedocumenten op elektronische wijze, bijvoorbeeld via e-mail of via een op de website geïntegreerd webformulier, naar de voor de verwerking verantwoordelijk stuurt. Indien de voor de verwerking verantwoordelijke een arbeidscontract met de sollicitant afsluit, dan worden de verstrekte gegevens ten behoeve van de afhandeling van de arbeidsverhouding met inachtneming van de wettelijke voorschriften opgeslagen. Indien de voor de verwerking verantwoordelijke geen arbeidscontract met de sollicitant afsluit, dan worden de sollicitatiedocument twee maanden na bekendmaking van de afwijzing automatisch verwijderd, voor zover de verwijdering geen overige rechtmatige belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke schaadt. Een overige rechtmatige belang in dit geval is bijvoorbeeld een bewijsverplichting in een procedure conform de algemene wet inzake gelijke behandeling.

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website componenten van de onderneming Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een op internet actieve sociale ontmoetingsplaats, een online gemeenschap, die het gebruikers in het algemeen mogelijk maakt om met elkaar te communiceren en in een virtuele omgeving te interageren. Een sociaal netwerk kan als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen dienen, of maakt het de internetgemeenschap mogelijk persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie beschikbaar te stellen. Facebook stelt gebruikers van het sociale netwerk onder meer in staat een privéprofiel aan te maken, foto’s te uploaden en een netwerk uit te breiden door middel van vriendschapsverzoeken.

Exploitant van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Als de betrokkene buiten de VS of Canada woont, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Door het oproepen van elke afzonderlijke pagina’s van deze website, die door de voor de verwerking verantwoordelijke wordt beheerd en waarop een Facebook-component (Facebook-plug-in) is geïntegreerd, krijgt de internetbrowser op het informatietechnologische systeem van de betrokkene automatisch door de betreffende Facebook-component de opdracht een weergave van de betreffende Facebook-component van Facebook te downloaden. Een totaaloverzicht van alle Facebook-plug-ins kunt u oproepen via https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Aan de hand van deze technische procedure wordt Facebook ervan op de hoogte gesteld welke concrete subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht.

Indien de betrokkene tegelijkertijd op facebook is ingelogd, herkent Facebook met elke oproep van onze website door de betrokkene en gedurende de hele tijd dat deze zich op de website ophoudt, welke concrete subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Deze informatie wordt verzameld door de Facebook-component en door Facebook toegekend aan het desbetreffende Facebook-account van de betrokkene. Als de betrokkene een van de op de onze website geïntegreerde Facebook-knoppen gebruikt, bijvoorbeeld de “Leuk”-knop, of als de betrokkene een opmerking plaatst, dan kent Facebook deze informatie toe aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonsgegevens op.

Facebook krijgt via de Facebook-component altijd informatie over het feit dat de betrokkene onze website heeft bezocht wanneer de betrokkene op het tijdstip dat hij of zij de pagina opriep tegelijkertijd was aangemeld bij Facebook; dat gebeurt onafhankelijk van het feit of de betrokkene de Facebook-component aanklikt of niet. Indien de betrokkene een dergelijke overdracht van deze informatie aan Facebook niet wenst, kan hij of zij deze overdracht verhinderen door uit te loggen bij Facebook voordat hij/zij onze website opent.

De door Facebook openbaar gemaakte gegevensrichtlijn, die u vindt onder https://de-de.facebook.com/about/privacy/, geeft uitsluitsel over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Daarin wordt ook uitgelegd welke instellingsmogelijkheden Facebook ter bescherming van de privacy van de betrokkene biedt. Bovendien zijn verschillende applicaties beschikbaar die het mogelijk maken om gegevensoverdracht aan Facebook te onderdrukken, bijvoorbeeld de Facebook-blocker van de provider Webgraph, die op http://webgraph.com/resources/facebookblocker/ kan worden aangeschaft. Dergelijke applicaties kunnen door de betrokkene worden gebruikt om gegevensoverdracht aan Facebook te onderdrukken.

Wij gebruiken de open source software tool Matomo (https://matomo.org) op onze website om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. De software plaatst een cookie op de computer van de gebruiker. Bij het oproepen van afzonderlijke pagina’s van onze website worden de volgende gegevens opgeslagen:

Twee bytes van het IP-adres van het oproepende systeem van de gebruiker.

 • De website riep
 • De website van waaruit de gebruiker toegang kreeg tot de bezochte website (referrer)
 • De subpagina’s van de geraadpleegde website
 • De tijd besteed aan de website
 • De frequentie waarmee de website wordt bezocht

De software draait uitsluitend op de servers van onze website, die wordt beheerd door gelieerde bedrijven; er is een overeenkomst voor orderverwerking. Persoonlijke gegevens van de gebruikers worden alleen daar opgeslagen. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven. De software is zo ingesteld dat de IP-adressen niet volledig worden opgeslagen, maar 2 bytes van het IP-adres worden gemaskeerd (b.v.: 192.168.xxx.xxx). Op deze manier is het voor ons niet mogelijk om het verkorte IP-adres aan de bellende computer toe te wijzen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. Wij gebruiken Matomo alleen met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Dit kan bijvoorbeeld ook door de Matomo-cookies te verwijderen.

De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers stelt ons in staat het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Door de verkregen gegevens te evalueren, kunnen wij informatie verzamelen over het gebruik van de afzonderlijke onderdelen van onze website. Dit helpt ons om onze website en de gebruiksvriendelijkheid ervan voortdurend te verbeteren.

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden. In ons geval is dit het geval na 24 maanden 14 dagen.
Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en van daaruit doorgestuurd naar onze website. Daarom heeft u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet meer alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.
Meer informatie over de privacy-instellingen van de Matomo-software vindt u op de volgende link: https://matomo.org/docs/privacy/.

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website componenten van de LinkedIn Corporation geïntegreerd. LinkedIn is een sociaal, op internet actief netwerk dat de gebruiker in staat stelt in verbinding te komen met bestaande zakelijke contacten en ook om nieuwe zakelijke contacten aan te gaan. Ruim 400 miljoen geregistreerde personen maken gebruik van LinkedIn in meer dan 200 landen. Daarmee is LinkedIn op dit moment het grootste platform voor zakelijke contacten en een van de meest bezochte websites ter wereld.

Exploitant van LinkedIn is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, VS. Voor privacykwesties buiten de VS is LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, verantwoordelijk.

Telkens wanneer onze website, die is voorzien van een LinkedIn-component (LinkedIn-plug-in), wordt opgevraagd, geeft deze component de opdracht dat de door de betrokkene gebruikte browser een desbetreffende weergave van de component van LinkedIn downloadt. Meer informatie over de LinkedIn-plug-ins vindt u op https://developer.linkedin.com/plugins. Door middel van deze technische procedure ontvangt LinkedIn informatie over welke concrete subpagina’s door de betrokkene worden bezocht.

Indien de betrokkene tegelijkertijd bij LinkedIn is ingelogd, herkent LinkedIn elke keer dat onze website wordt geopend door de betrokkene en gedurende de hele tijd dat de betrokkene zich op onze website bevindt welke concrete subpagina de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de LinkedIn-component en door LinkedIn toegekend aan de betreffende LinkedIn-account van de betrokkene. Indien de betrokkene gebruikmaakt van een op onze website geïntegreerde LinkedIn-knop, dan kent LinkedIn deze informatie toe aan de persoonlijke LinkedIn-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonsgegevens op.

Facebook krijgt via de LinkedIn -component altijd informatie over het feit dat de betrokkene onze website heeft bezocht wanneer de betrokkene op het tijdstip dat hij of zij de pagina opriep tegelijkertijd was aangemeld bij LinkedIn; dat gebeurt onafhankelijk van het feit of de betrokkene de LinkedIn-component aanklikt of niet. Indien de betrokkene een dergelijke overdracht van deze informatie aan LinkedIn niet wenst, kan hij of zij deze overdracht verhinderen door uit te loggen bij LinkedIn voordat hij/zij onze website opent

LinkedIn biedt op https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls de mogelijkheid om e-mailberichten, sms-berichten en doelgerichte advertenties tegen te houden en ook de instellingen voor advertenties te beheren. LinkedIn maakt verder gebruik van partners zoals Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame, die Cookies kunnen plaatsen. Dergelijke Cookies kunnen via https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy worden afgewezen. De van toepassing zijnde privacybepalingen van LinkedIn zijn te vinden op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. De Cookie-richtlijn van LinkedIn vindt u op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website componenten van Xing geïntegreerd. Xing is een sociaal, op internet actief netwerk dat de gebruiker in staat stelt in verbinding te komen met bestaande zakelijke contacten en ook om nieuwe zakelijke contacten te leggen. De individuele gebruiker kan bij Xing een persoonlijk profiel aanmaken. Ondernemingen kunnen bijvoorbeeld bedrijfsprofielen aanmaken of vacatures op Xing plaatsen.

Exploitant van Xing is XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland.

Door het oproepen van elke afzonderlijke pagina van deze website, die door de voor de verwerking verantwoordelijke wordt beheerd en waarop een Xing-component (Xing-plug-in) is geïntegreerd, krijgt de internetbrowser op het informatietechnologische systeem van de betrokkene automatisch door de betreffende Xing-component de opdracht een weergave van de betreffende Xing-component van Xing te downloaden. Meer informatie over de Xing-plug-ins vindt u op https://dev.xing.com/plugins. Aan de hand van deze technische procedure wordt Xing ervan op de hoogte gesteld welke concrete subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht.

Indien de betrokkene tegelijkertijd op Xing is ingelogd, herkent Xing met elke oproep van onze website door de betrokkene en gedurende de hele tijd dat deze zich op de website ophoudt, welke concrete subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Deze informatie wordt verzameld door de Xing-component en door Xing toegekend aan het desbetreffende Xing-account van de betrokkene. Als de betrokkene een van de op de onze website geïntegreerde Xing-knoppen gebruikt, bijvoorbeeld de “Share”-knop, worden de daardoor gedeelde gegevens en informatie door Xing toegekend aan de persoonlijke Xing-gebruikersaccount van de betrokkene en door Xing opgeslagen.

Xing krijgt via de Xing-component altijd informatie over het feit dat de betrokkene onze website heeft bezocht wanneer de betrokkene op het tijdstip dat hij of zij de pagina opriep tegelijkertijd was aangemeld bij Xing; dat gebeurt onafhankelijk van het feit of de betrokkene de Xing-component aanklikt of niet. Indien de betrokkene een dergelijke overdracht van deze informatie aan Xing niet wenst, kan hij of zij deze overdracht verhinderen door uit te loggen bij Xing voordat hij/zij onze website opent.

De door Xing openbaar gemaakte privacybepalingen, die te vinden zijn op https://www.xing.com/privacy, geven meer uitleg over het verzamelen, het verwerken en het gebruik van persoonsgegevens door Xing. Verder heeft Xing op https://www.xing.com/app/share?op=data_protection privacyaanwijzingen voor de XING-Share-knop gepubliceerd.

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website componenten van YouTube geïntegreerd. YouTube is een internet-videoportaal, dat personen die video’s openbaar willen maken de gelegenheid biedt om kosteloos videoclips te posten en andere gebruikers om deze, eveneens kosteloos, te bekijken en beoordelen en hun mening erover te geven. YouTube staat de publicatie van verschillende soorten video’s toe, waardoor zowel complete films en tv-programma’s alsook muziekvideo’s, trailers en door gebruikers zelf gemaakte video’s via dit internetportaal kunnen worden bekeken.

Exploitant van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Door het oproepen van elke afzonderlijke pagina van deze website, die door de voor de verwerking verantwoordelijke wordt beheerd en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, krijgt de internetbrowser op het informatietechnologische systeem van de betrokkene automatisch door de betreffende YouTube-component de opdracht een weergave van de betreffende YouTube-component van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube vindt u op https://www.youtube.com/yt/about/de/. Aan de hand van deze technische procedure wordt YouTube ervan op de hoogte gesteld welke concrete subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht

Indien de betrokkene tegelijkertijd op YouTube is ingelogd, herkent YouTube met elke oproep van onze website door de betrokkene en gedurende de hele tijd dat deze zich op de website ophoudt, welke concrete subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegekend aan het desbetreffende YouTube-account van de betrokkene.

YouTube en Google krijgen via de YouTube-component altijd informatie over het feit dat de betrokkene onze website heeft bezocht wanneer de betrokkene op het tijdstip dat hij of zij de pagina opriep tegelijkertijd was aangemeld bij YouTube; dat gebeurt onafhankelijk van het feit of de betrokkene de YouTube-video aanklikt of niet. Indien de betrokkene een dergelijke overdracht van deze informatie aan YouTube en Google niet wenst, kan hij of zij deze overdracht verhinderen door uit te loggen bij YouTube voordat hij/zij onze website opent.

De door YouTube openbaar gemaakte privacybepalingen vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Deze geven uitleg over het verzamelen, het verwerken en het gebruik van persoonsgegevens door YouTube en Google.

Art. 6 I sub a algemene verordening gegevensbescherming dient voor onze onderneming als wettelijke basis voor verwerkingsprocedures waarbij wij toestemming voor een bepaald verwerkingsdoel vragen. Indien het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het uitvoeren van een contract waarvan een van de contractpartijen de betrokkene is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingsprocedures die voor levering van goederen of het uitvoeren van een andere dienst of wederdienst noodzakelijk is, berust de verwerking op art. 6 I sub b van de algemene verordening gegevensbescherming. Hetzelfde geldt voor verwerkingsprocedures die noodzakelijk zijn voor het ten uitvoer brengen van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld als het gaat om aanvragen voor onze producten of diensten. Indien onze onderneming onderhevig is aan een wettelijke verplichting waardoor verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is, zoals bijvoorbeeld voor het vervullen van belastingplichten, dan is de verwerking gebaseerd op art. 6 I sub c algemene verordening gegevensbescherming. In zeldzame gevallen zou de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk kunnen zijn om belangen die voor de betrokken of voor een andere natuurlijke persoon van essentiële belang zijn te beschermen. Dat zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeken aan ons bedrijf letsel zou oplopen en daardoor diens naam, leeftijd, ziekenkostenverzekeringsgegevens en overige essentiële informatie aan een arts, een ziekenhuis of overige derden zou moeten worden overgedragen. In dat geval zou de verwerking berusten op art. 6 I sub d van de algemene verordening gegevensbescherming. Tot slot kunnen verwerkingsprocedures ook nog op art. 6 I sub f DS-GVO van de algemene verordening gegevensbescherming berusten. Op deze wettelijke basis berusten verwerkingsprocedures die voor geen van de hierboven genoemde rechtsgrondslagen worden omvat, als de verwerking voor de bescherming van een wettelijk belang van onze onderneming of van derden noodzakelijk is, voor zover de belangen, grondrechten en basisvrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen. Dergelijke verwerkingsprocedures zijn ons in het bijzonder toegestaan omdat ze door de Europese wetgever nadrukkelijk zijn vermeld. Deze vertegenwoordigt in zoverre de opvatting dat een rechtmatig belang kan worden aangenomen als de betrokkene een klant van de verantwoordelijke is (overweging 47 alinea 2 van de algemene verordening gegevensbescherming).

Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I sub f van de algemene verordening gegevensbescherming, dan is ons rechtmatige belang het ten uitvoer brengen van onze bedrijfsactiviteit ten gunste van het welzijn van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de desbetreffende wettelijke bewaringstermijn. Na afloop van de termijn worden de betreffende gegevens routinematig verwijderd, voor zover ze niet langer noodzakelijk zijn voor het uitvoeren of voorbereiden van een contract.

Wettelijke en contractuele voorschriften voor het beschikbaar stellen van de persoonsgegevens; noodzaak voor het afsluiten van een contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens beschikbaar te stellen; mogelijke gevolgen van het niet beschikbaar stellen 19

Wij willen u er graag van bewust maken dat het beschikbaar stellen van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is (bijv. bij belastingopgave) of noodzakelijk kan zijn wegens contractuele regeling (bijv. informatie voor de contractpartner). Het kan tevens voor het afsluiten van een contract noodzakelijk zijn dat de betrokkene persoonsgegevens aan ons beschikbaar stelt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht aan ons persoonsgegeven beschikbaar te stellen als onze onderneming met u een contract afsluit. Als u de persoonsgegevens weigert beschikbaar te stellen, is het gevolg daarvan dat het contract met de betroffene niet kan worden afgesloten. Vóór het beschikbaar stellen van persoonsgegevens door de betrokkene aan onze functionaris gegevensbescherming dient de betrokkene contact op te nemen met onze functionaris gegevensbescherming. Onze functionaris gegevensbescherming geeft de betrokkene per geval uitleg daarover of het beschikbaar stellen van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel is voorgeschreven, of noodzakelijk is voor het afsluiten van het contract, of of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens beschikbaar te stellen, en welke gevolgen het niet beschikbaar stellen van de persoonsgegevens heeft.

Wij wijzen u erop dat het verstrekken van persoonsgegevens soms wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst noodzakelijk zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf een contract met hem of haar sluit. Als de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan de overeenkomst met de betrokkene niet worden gesloten. Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, moet hij contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Onze functionaris voor gegevensbescherming zal de betrokkene van geval tot geval meedelen of de verstrekking van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.

Als verantwoordelijke onderneming doen wij niet aan automatische besluitvorming of profiling.

Deze uitleg over de beveiliging van de gegevens is verstrekt door de uitleger van de beveiliging van de gegevens van de https://dg-datenschutz.de/datenschutz in samenwerking met de RC GmbH, die http://remarketing.company/ recycleert gebruikte notebooks en de https://www.wbs-law.de/abmahnung-filesharing/ file sharing advocaten van WBS-LAW.